Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van SinneSysteem gevestigd en kantoorhoudende te Sneek, Nederland,ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 9066209.1

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door SinneSysteem met haar afnemer;
 2. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten en opdrachten met SinneSysteem, waarvan voor de uitvoering door SinneSysteem derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen;
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SinneSysteem en de Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen;
  • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Dit geldt ook indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is. In geval van verschillen tussen de betekenis van de Nederlandse tekst en die van vertalingen daarvan, geldt tussen partijen het in de Nederlandse tekst bepaalde.
  • Indien SinneSysteem niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SinneSysteem in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
  • Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de overeenkomst voort te duren blijven van kracht.
  • In geval van strijdigheid tussen de verschillende toepasselijke voorwaarden geldt, in afnemende volgorde van belangrijkheid, de volgende rangorde:
 • de gesloten overeenkomsten en
 • de onderhavige algemene voorwaarden.
 • De bijzondere delen in deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op het algemene deel. Mochten deze strijdig met elkaar zijn dan zullen de bijzondere voorwaarden in een specifieke situatie voor gaan.

Artikel 2: Aanbiedingen en/of offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes gedaan door SinneSysteem zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval komt te
 2. De door SinneSysteem verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet

– SinneSysteem kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

– Offertes zijn gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever aan SinneSysteem verstrekt.

– Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens tijdig aan SinneSysteem worden verstrekt.

– Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan SinneSysteem zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. SinneSysteem behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren.
 2. De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan SinneSysteem opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop SinneSysteem haar aanbieding

Artikel 3: Toekenning Subsidie

 1. Toekenning van een eventuele Subsidie is afhankelijk van factoren die buiten de macht van SinneSysteem SinneSysteem is niet aansprakelijk voor een eventuele afwijzing van de aanvraag tot het verkrijgen van Subsidie.
 2. SinneSysteem kan geen termijn geven waarbinnen uitsluitsel over de Subsidie is te verwachten. Eventueel door SinneSysteem genoemde termijnen dienen slechts als indicatief te worden
 3. Indien de Subsidie wordt toegekend, dient de Afnemer zelf in contact te treden met de toekennende instantie in verband metde uitbetaling van de Subsidie en andere praktische zaken.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 1. Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen tot stand door ontvangst door SinneSysteem van de schriftelijke aanvaarding c.q. ondertekening door de Afnemer van een aanbieding of offerte van SinneSysteem, dan wel door schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door
 2. Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere Afnemers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming
 3. De omstandigheid dat SinneSysteem de Afnemer levert en/of aan de Afnemer heeft geleverd, geeft de Afnemer geen recht op toekomstige leveranties door SinneSysteem. Een duurzame relatie komt daardoor, behoudens een uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, niet tot stand. SinneSysteem is niet gehouden om voor de weigering om de Afnemer in de toekomst te leveren enigerlei reden op te
 4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de Afnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met SinneSysteem tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de Algemene voorwaarden SinneSysteem opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden of werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of
 5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van SinneSysteem binden niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn

Artikel 5: Prijzen

 1. De door SinneSysteem opgegeven prijzen zijn exclusief Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s et cetera) een verhoging ondergaan, is SinneSysteem gerechtigd deze verhoging aan Afnemer in rekening te brengen.
 2. De in het vorige lid bedoelde wijzigingen in de prijs geven de Afnemer niet het recht de overeenkomst op enigerlei wijze te annuleren of te ontbinden zonder afbreuk doende aan het recht tot opzegging conform artikel [18].
 3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van SinneSysteem begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 tot en met 3 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige
 4. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maatopgaven, modellen d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door SinneSysteem en Afnemer gesloten overeenkomst.

Artikel 6: Betaling, rente en kosten

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden, door middel van storting door overmaking op een door SinneSysteem aangewezen bankrekening. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
 2. De Afnemer betaalt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 14 dagen na oplevering het totale orderbedrag na confirmatie door SinneSysteem
 3. Facturen dienen binnen de in de opdracht gestelde termijn te zijn
 • De betaling dient door opdrachtgever te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
 1. Indien geen volledige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden is de Afnemer van rechtswege in verzuimen vanaf de betreffende factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande
 2. Alle door SinneSysteem te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag, met een minimum van € 100 euro (zegge honderd euro).

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SinneSysteem aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, juist en tijdig aan SinneSysteem zijn verstrekt. Dit geldt zowel ten aanzien van de aanvraag van eventuele Subsidie als ten aanzien van alle andere overeenkomsten tussen SinneSysteem en haar
 2. SinneSysteem is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden bij uitvoering van de met opdrachtgever gesloten

Artikel 8: Aflevering

 1. De opgegeven aflevertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
 2. Het transport geschiedt altijd voor rekening en risico van
 3. Indien de producten na het verstrijken van de afleveringstermijn door Afnemer niet zijn afgenomen of de Afnemer weigert deze af te nemen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd. SinneSysteem zal een factuur ter zake van de aflevering aan de Afnemer sturen. De Afnemer is gehouden deze te
 4. SinneSysteem zal niet in verzuim zijn dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de overeengekomen termijn en SinneSysteem alsnog een redelijke termijn voor nakoming is
 5. De aflevertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van SinneSysteem ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de Afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de

Artikel 9: Installatie

 1. De Afnemer is zelfstandig verantwoordelijk voor de draagconstructie van de locatie waar de Installatie plaatsvindt en is zich ervan bewust dat door de Installatie de bestaande bebouw-belasting (bijvoorbeeld wind en/of sneeuw) wordt veranderd. Ter voorkoming van enige schade is het voor de Afnemer noodzakelijk een berekening te laten uitvoeren door een bouwkundig ingenieur. Hierbij zijn de actuele reglementen voor de bouw van toepassing, in het bijzonder de DIN
 2. De Afnemer is zelfstandig verantwoordelijk voor het eventueel aanpassen van zijn verzekeringspolis naar aanleiding van een aanpassing aan de draagconstructie van de locatie waar de Installatie
 3. De Afnemer garandeert dat de locatie waar de Installatie plaatsvindt asbestvrij
 4. De Afnemer garandeert dat de locatie waar de Installatie plaatsvindt vrij is van enige obstakels die de voortgang van de Installatie zouden kunnen
 5. De door SinneSysteem ingeschakelde derden c.q. hulppersonen ten behoeve van de Installatie door SinneSysteem geleverde producten, baseren zich voor de Installatie op de door SinneSysteem verrichte visuele inspectie van de locatie waar de producten dienen te worden bevestigd. Indien tijdens de Installatie blijkt dat de aangetroffen situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie was, zullen

SinneSysteem en haar Afnemer conform artikel [10] van deze Algemene Voorwaarden in overleg treden hoe om te gaan met de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten.

 1. Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden q. garanties niet of niet tijdig is voldaan,zijn voor rekening van de Afnemer.
 2. Voor wat betreft het tijdstip van Installatie is artikel [8] van overeenkomstige
 3. Wij als SinneSysteem zullen zorgdragen voor een volledige installatie inclusief WIFI verbinding. Mits klant ervoor zorgt dat er een stabiele internetverbinding aanwezig is.

Artikel 10: Wijzigingen

 1. SinneSysteem is gerechtigd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft in de te leveren zaken ten behoeve van de Installatie en wanneer deze wijzigingen vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften dan wel een verbetering van de te leveren zaken
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken te wijzigen dan wel uit te breiden, zal SinneSysteem met haar Afnemer in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig

Artikel 11: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die SinneSysteem redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers van SinneSysteem en beschadiging van de voor de opdracht benodigde
 2. Indien zich een overmacht situatie aan de zijde van SinneSysteem voordoet, is SinneSysteem gerechtigd om de leveringzoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming als gevolg vanovermacht langer dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht deovereenkomst per aangetekende brief te Indien de nakoming door SinneSysteem als gevolg van overmacht blijvendonmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.
 3. In geval van ontbinding wegens een tekortkoming die te wijten is aan overmacht zijdens SinneSysteem, bestaat geen recht op
 4. SinneSysteem is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is

Artikel 12: Reclames

 1. Zodra de producten door Afnemer zijn ontvangen c.q. bij Afnemer zijn geïnstalleerd, dient Afnemer direct vast te stellen of de uiterlijke eigenschappen van de producten in orde zijn en of zij qua aantal en soort in overeenstemming zijn met de verstrekte order/opdracht. Indien de uiterlijke kenmerken van de door SinneSysteem geleverde producten niet in orde zijn of de producten qua aantal en/of soort niet in overeenstemming zijn met de verstrekte

 

order/opdracht, is Afnemer gehouden terstond na de aflevering de gebreken schriftelijk mede te delen aan SinneSysteem.

 1. Reclames wegens andere gebreken dienen schriftelijk te geschieden binnen 7 werkdagen nadat Afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de afleveringsdatum c.q. datum van
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend, en wel binnen 14 dagen na verzenddatum van de
 3. Reclames dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SinneSysteem in staat is passend te
 4. Bij gebreke van tijdige reclames, wordt Afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben
 5. Het indienen van een reclame ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van
 6. Eindklant heeft 14 dagen de tijd zonder opgaaf van reden om de opdracht kosteloos te annuleren. Als klant na 14 dagen besluit te annuleren dan heeft SinneSysteem het recht om een derde deel van de factuur in rekening te brengen. Uiteraard zal hier altijd gekeken worden naar redelijkheid en billijkheid.
 7. Indien de reclames door SinneSysteem gegrond worden bevonden, zal SinneSysteem (naar haar keuze) zorg dragen voor vervanging van de producten of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige
 8. Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door Afnemer of

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van SinneSysteem wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Afnemer deugdelijk en tijdig reclameert bij SinneSysteem, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van detekortkoming wordt geboden en SinneSysteem ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar
 2. De aansprakelijkheid van SinneSysteem wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). SinneSysteem is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade) en SinneSysteem is niet aansprakelijk voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van dezehulppersonen).
 3. Uitdrukkelijk is de aansprakelijkheid van SinneSysteem uitgesloten ten aanzien van schade welke is ontstaan uit gegeven adviezen. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij SinneSysteem bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij SinneSysteem steeds de bedoeling van de Afnemer als leidraad en uitgangspunt
 4. SinneSysteem is niet aansprakelijk indien de Afnemer zich niet strikt gehouden heeft aan de voorschriften van de geleverde c.q. geïnstalleerde
 5. In het geval een beroep op lid 2 van dit artikel onverhoopt niet kan slagen, zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat op grond van haar verzekeringspolis zal worden

Artikel 14: Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel [8 lid 2] draagt de Afnemer direct na aflevering het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door het product mocht ontstaan, behoudens voor zover de schade aan grove schuld van SinneSysteem is te
 2. Onverminderd het in het vorige lid van dit artikel en in artikel [8 lid 2] bepaalde, gaat de eigendom van de producten eerst op deAfnemer over wanneer al het door de Afnemer SinneSysteem uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan SinneSysteem is voldaan.
 3. SinneSysteem zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot haar producten. De Afnemer zal aan SinneSysteem alle medewerking verlenen ten einde SinneSysteem in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomeneigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde

Artikel 15: Zorgplicht

Afnemer zal de geleverde producten steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteitof de veiligheid van de producten dan wel de reputatie van SinneSysteem en haar producten zouden kunnen worden aangetast.

Artikel 16: Intellectuele-eigendomsrechten

Alle intellectuele-eigendomsrechten van SinneSysteem op alle door haar geleverde zaken of diensten berusten uitsluitend bij SinneSysteem. De Afnemer verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat SinneSysteem ter zake rechthebbende is.

Artikel 17: Ontbinding en opschorting

In gevallen dat Afnemer (a) in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, (b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, (c) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf of (d) in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met SinneSysteem afgesloten overeenkomst, zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft SinneSysteem de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat Afnemer zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij Afnemer aansprakelijk is voor alle door SinneSysteem geleden en te lijden schade.

Artikel 18: Opzegging

Ingeval een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd tot stand zou zijn gekomen, ondanks het bepaalde in artikel [4 lid 3] van deze Algemene Voorwaarden, is SinneSysteem steeds gerechtigd, om welke reden dan ook, met inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen. In geen geval is SinneSysteem tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op met SinneSysteem afgesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Leeuwarden, Nederland. 3. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van SinneSysteem het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde